Circuit Accident Laboral

S’han posat en marxa alguns canvis en el procés d’atenció al professional que pateix un accident laboral, amb l’objectiu principal de millorar aquesta atenció. Aquest circuit s’aplica només a treballadors/es contractats com a Hospital Clínic, no afecta per tant a les empreses vinculades  que tenen contractada l’accidentabilitat amb Mútues.

El nou circuit és el següent:

  •         Si es produeix un accident laboral, el treballador/a accidentat/da i el seu comandament immediat, hauran d’omplir conjuntament, el full de “Comunicació de l’Accident”. Aquest full estarà disponible a les sales i/o serveis i també, accessible a la intranet del Servei de Prevenció (http://cscmossap.csc.es/intranet/rrhh/riscoslaborals) i a la F (F:\Tots\Institucional\PREVENCIÓ RISCOS LABORALS (PRL)\Prevenció de Riscos Laborals). Un cop omplert el full, caldrà que el signi el comandament.
  •      Amb el full omplert, caldrà adreçar-se a Urgències o a Salut laboral. En el primer cas, tal i com s’explica en el mateix full, el treballador/a passarà per la porta lateral del triatge i el lliurarà. D’aquesta manera es prioritzarà la fitxa i el triatge, tant com ho permeti la situació del Servei en aquell moment.
  •       Un cop s’hagi finalitzat l’atenció a Urgències cal anar a Salut Laboral i declarar l’accident.
  •   Posteriorment l’àrea tècnica del Servei de Prevenció procedirà a la investigació de l’accident en la que participarà el propi treballador/a i l’esmentat comandament.
Anuncis