Permisos laborals davant les eleccions al Parlament de Catalunya del proper dijous 21 de desembre

Posted by ccoo-clínic a 13 Novembre 2017

Reial decret 953/2017, de 31 d’octubre pel qual es dicten normes complementàries per la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Capítol XII
Permisos laborals
Article 24
Treballadors d’empreses privades
1. El dia de les eleccions, a les localitats on no sigui dia festiu, les empreses han de concedir als treballadors i treballadores que tinguin la condició d’electors i que tinguin obligació de treballar en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, que és en tot cas retribuït i no recuperable, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.
2. Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor o interventora i que tinguin obligació de treballar el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació i, també, a un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
3. Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor i que sí que gaudeixin de descans el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït de les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació.
4. Els treballadors que acreditin la seva condició d’apoderats i que no gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia.

Sorry, the comment form is closed at this time.