Nou model de tramitació i confirmació de baixes mèdiques

Posted by ccoo-clínic a 3 Desembre 2015

El BOE de 20 de juny del 2015 va publicar l’Ordre ESS/1187/2015, que entra en vigor avui, dia 1 de desembre del 2015, i que desenvolupa els processos de tramitació de baixes mèdiques i confirmació, altes mèdiques i el control de les situacions d’incapacitat temporal, continguts en el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, que va establir una nova regulació dels processos d’incapacitat temporal (IT) durant els primers 365 dies.

Principals novetats del canvi normatiu
Els aspectes més destacats d’aquesta nova regulació són que s’aproven nous models de comunicats mèdics d’alta/baixa i confirmació d’incapacitat temporal, i que les baixes es classificaran en funció de la seva durada: molt curta (inferior a 5 dies), curta (de 5 a 30 dies), mitjana (de 31 a 61 dies) i llarga (més de 61 dies).

En els processos de baixa de durada molt curta, el facultatiu emet els comunicats de baixa i alta en el mateix acte mèdic, utilitzant un únic comunicat.

Independentment de la durada estimada, el facultatiu expedirà l’alta mèdica per curació o millora que permet realitzar la tasca habitual quan consideri que el treballador o treballadora ha recuperat la seva capacitat laboral.

Si el treballador o treballadora no acudeix a la revisió mèdica prevista en els comunicats de baixa i confirmació es podrà emetre l’alta mèdica per incompareixença.

Quan s’emeti l’última comunicació de confirmació anterior a l’esgotament dels 365 dies naturals de durada, el facultatiu haurà de comunicar al treballador o treballadora, en l’acte del reconeixement, que, esgotat aquest termini, el control del procés correspondrà a l’INSS (Institut Nacional de Seguretat Social).

En els processos de baixa i confirmació el treballador o treballadora presentarà a l’empresa la còpia del comunicat en el termini màxim de 3 dies i el comunicat d’alta al cap de 24 hores de la seva expedició.

L’empresa transmetrà a l’INSS el comunicat de baixa, confirmació o alta, després d’emplenar les dades en el termini màxim de 3 dies hàbils a través del sistema XARXA.

Els metges d’atenció primària expediran trimestralment un informe mèdic en el qual constin tots els extrems del manteniment de la IT al qual poden accedir les mútues patronals si tenen contractada la gestió econòmica de la incapacitat temporal comuna.

Anuncis

Sorry, the comment form is closed at this time.