NOVA AGRESSIÓ DEL GOVERN ALS DRETS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES

Posted by ccoo-clínic a 1 Abril 2014

L’Avantprojecte de llei de mútues és un nou atac contra els drets dels treballadors i treballadores i contra la ciutadania, a través de la reforma del text refós de la Llei general de la Seguretat Social. És una reforma ideològica, basada en criteris merament economicistes que atempten contra la salut de la ciutadania amb l’excusa de modernitzar, garantir la major transparència i millorar la salut dels treballadors i treballadores i, sobretot, amb la justificació del projecte de llei que en fa el Govern del PP com una mesura per disminuir l’absentisme injustificat.
La reforma obre la porta perquè les mútues puguin assumir noves funcions i prestacions del sistema sanitari públic. Canvia la denominació de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals per mútues de la Seguretat Social, i aquest matís no és només semàntic, sinó que pretén donar cobertura a les modificacions proposades i a les que en un futur hi pugui haver. Per això, considerem que…

ÉS UN AVANTPROJECTE DE LLEI INJUST, INEFICAÇ, INÚTIL I INCONSTITUCIONAL

INJUST perquè retalla drets als treballadors i treballadores (a posar-se malalt, a reclamar, a tenir un tractament mèdic adequat…) i només amplia drets a l’empresariat.

PERMET QUE ELS EMPRESARIS I EMPRESÀRIES PUGUIN PARTICIPAR EN LA DECISIÓ DE L’ALTA MÈDICA DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES A TRAVÉS DE LES MÚTUES

Perquè les mútues, en els casos de baixes comunes (expedides pels metges del sistema públic de salut) podran fer propostes d’alta des del primer dia. Si després de la proposta, al cap de 5 dies no hi ha una resposta per part del metge del sistema públic de salut, la mútua podrà donar l’alta per silenci administratiu, alta que comunicarà als treballadors o treballadores i que tindrà efecte el primer dia hàbil següent a la notificació. Aquest procés és abusiu i produeix indefensió, ja que no hi TRÀMIT D’AUDIÈNCIA, al treballador o treballadora, previ a la proposta d’alta.

PROVOCA INDEFENSIÓ JURÍDICA DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES
Com que en aquest procés es considerarà positiu el silenci administratiu per donar l’alta al treballador o treballadora, sense que se l’informi de res ni se li permeti reclamar (ja que l’alta és automàtica), es crearà una gran indefensió jurídica per a la classe treballadora.

FACILITA QUE L’EMPRESARI O EMPRESÀRIA PUGUI ACOMIADAR PER MALALTIA
Si ja amb la reforma laboral es van ampliar les causes d’acomiadament per raons objectives, considerant que les absències per motiu de salut de menys de 21 dies podrien ser causa legal d’acomiadament, aquest Avantprojecte dóna la competència del control de les baixes a les mútues, des del primer dia de la IT (incapacitat temporal) per malaltia comuna, i el dret a les propostes d’alta mèdica, que, si en 5 dies no són respostes pel sistema públic de salut, suposaran una alta automàtica. Tot això amb la finalitat de reduir, sense criteris de salut, la durada de les baixes.

CRIMINALITZA LES PERSONES MALALTES I ELS PROFESSIONALS SANITARIS
Perquè dóna entenent que les persones malaltes i els professionals sanitaris actuen fraudulentament i per aquest motiu hi ha tant absentisme injustificat. No hi ha cap estudi que confirmi aquestes afirmacions. En canvi sí que hi ha estudis que acrediten que entre un 17% i un 20% del frau el cometen les mútues, que no es fan càrrec de les malalties professionals ni dels accidents de treball, i els deriven al sistema públic de salut.
La salut és el teu dret! CCOO, la teva força!

INEFICAÇ perquè privatitza i retalla, en lloc de garantir drets.
POTENCIA UN SISTEMA DUAL DEL MODEL SANITARI, TRENCANT EL PRINCIPI D’EQUITAT I ACCELERANT LA PRIVATITZACIÓ DE LA SANITAT

Les mútues podran fer tot tipus de proves diagnòstiques i quirúrgiques, però només per als treballadors i treballadores en actiu afiliats a mútues. Això potenciarà una sanitat per a la població en actiu i una altra per a la resta de la ciutadania, que donarà prioritat en l’assistència a la població en actiu, se saltarà les llistes d’espera i accelerarà, d’aquesta manera, la privatització de la sanitat.

SUPOSARÀ UN MAJOR DESCENS DEL REGISTRE DE MALALTIES PROFESSIONALS
Perquè amb aquesta proposta de llei les mútues podran conèixer totes les patologies de les persones que estan en processos d’IT. Es dóna el control de les IT comunes a qui ha de pagar-les si es demostra que la patologia és per causes laborals, així se’ls dóna accés a informació extralaboral dels treballadors i treballadores, cosa que evitarà, encara més, que reconeguin les malalties professionals al•legant patologies anteriors.

ENVAEIX COMPETÈNCIES DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES
Perquè impedeix que les comunitats autònomes puguin exercir la seva competència de control de l’activitat sanitària de les mútues i que els metges i metgesses dels serveis públics puguin exercir la seva capacitat de donar l’alta mèdica. Significarà que els sistemes sanitaris públics de les diferents autonomies seran subsidiaris dels de l’Estat, fet que suposa una recentralització.

INÚTIL perquè situa la causa en l’absentisme injustificat i no s’orienta cap a la prevenció i la millora de les condicions de treball que són la causa real del problema.

PERQUÈ RETROCEDEIX I ELIMINA LES POLÍTIQUES PREVENTIVES DE LES MÚTUES

En lloc de prioritzar les causes de la malaltia per poder promoure mesures preventives, fomenta i intensifica el control de l’absentisme, obviant que en els últims anys ha disminuït notablement l’índex de baixes mèdiques, no perquè les persones estiguin més sanes, sinó perquè el que ha augmentat és el presentisme laboral (que és anar a treballar estant malalt).

INCONSTITUCIONAL perquè atempta contra drets fonamentals.

Perquè suposa una discriminació en la igualtat de tracte entre la població en actiu i la resta, i vulnera el dret constitucional a una tutela judicial efectiva.
Perquè el caràcter universal de la sanitat pública es qüestiona per criteris economicistes, i fa augmentar les desigualtats socials.

CCOO REBUTJA L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE MÚTUES PER INJUST, INEFICAÇ, INÚTIL I INCONSTITUCIONAL

Per això, signa per demanar a la Generalitat que es posicioni radicalment en contra d’aquest Avantprojecte de llei de mútues i faci arribar aquesta oposició al Govern central.

La salut és el teu dret! CCOO, la teva força!

Anuncis

Sorry, the comment form is closed at this time.